bibliotheekvernieuwing

Bibliotheek van de toekomst

- Knooppunt voor kennis, contact en cultuur -

De bibliotheek moet zichzelf opnieuw uitvinden. De vergaande digitalisering van de samenleving, snelle maatschappelijke en economische veranderingen en een zich terugtrekkende overheid dwingen daartoe.  Dit geeft alle reden om na te denken over de vraag hoe de openbare bibliotheek er in 2025 zal uitzien.

Het Sectorinstituut Openbare Bibliotheken (SIOB) heeft een externe commissie gevraagd om een toekomstperspectief te ontwikkelen voor de openbare bibliotheek in 2025. Wat zal haar maatschappelijke opdracht dan zijn? Hoe vult zij die concreet in en wat levert dit op voor individu en samenleving? En wat betekent dat voor de huidige kernfuncties lezen, leren, informeren, kunst & cultuur en ontmoeting & debat?

In januari is de hieruit voortgekomen publicatie ‘Bibliotheek van de toekomst – knooppunt voor kennis, contact en cultuur’ aangeboden aan minister Bussemaker van het ministerie van OCW en Kars Veling voorzitter van de VOB.

Doel van de publicatie is zowel bibliotheken en gemeenten, als de provinciale en landelijke overheid, houvast te bieden bij het maken van keuzes voor de toekomst. Daarnaast dient het toekomstperspectief als input voor discussie over toekomstige functies van de openbare bibliotheek en de invulling daarvan.

Publicatie ‘bibliotheek van de toekomst – knooppunt voor kennis, contact en cultuur’ De kern van de opdracht van de openbare bibliotheek in 2025 is bijdragen aan en de basis vormen voor de kennis- en informatiesamenleving. De bibliotheek is hierin een onmisbare schakel. De opdracht bestaat uit het stimuleren, ondersteunen, faciliteren en toerusten van burgers om mee te kunnen doen en bij te kunnen dragen aan de moderne kennissamenleving. In het verlengde daarvan speelt de bibliotheek een belangrijke sociaal-culturele rol.

In het kader van het toekomstperspectief verschenen verschillende publicaties: – een uitgewerkt totaalrapport met achtergronden; – een korte kernachtige ‘publieksversie‘;  – een trendrapport dat de basis heeft gevormd voor verkenning en visievorming.

bron: http://www.siob.nl/thema-s/visie-maatschappelijke-functie-bibliotheek/item1569